top of page

Вступ до аспірантури та докторантури

В аспірантурі ІПКіК НАН України провадиться освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти:

 • за спеціальністю "091 – Біологія" галузі знань "09 – Біологія" з обсягом прийому 6 осіб/рік;

 • за спеціальністю "222 – Медицина" галузі знань "22 – Охорона здоров'я" з обсягом прийому 2 особи/рік.

Підготовка здобувачів в аспірантурі ІПКіК НАН України відбувається:

 • за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України):

  • за очною денною формою навчання (з виплатою стипендії);

  • за очною вечірньою формою навчання (без виплати стипендії);

 • за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб за заочною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Мовою освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицни НАН України є державна мова України.

Перелік документів

 1. заява про участь у конкурсному відборі;

 2. копія документа про здобутий ступінь освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень  спеціаліста та додатку до нього (в разі здобуття відповідної освіти за кордоном ‒ копію нострифікованого диплома);

 3. копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

 4. копія військового квитка або посвідчення про приписку;

 5. копія ідентифікаційного коду;

 6. чотири кольорові фото розміром 3х4 см;

 7. особовий листок з обліку кадрів;

 8. автобіографія;

 9. медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о;

 10. дослідницька пропозиція (Додаток 1);

 11. список опублікованих наукових праць (за наявності) з копіями опублікованих статей/тез;

 12. копія міжнародного сертифікату з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

Заява про прийом до аспірантури та усі необхідні для зарахування документи подаються до ІПКіК НАН України одним із запропонованих варіантів:

Секретар приймальної комісії ІПКіК НАН України

ДАНЬКО Катерина Вікторівна

моб.: +38 (066) 788-82-15

e-mail: katcryo@ukr.net

Рейтинговий список вступників до аспірантури ІПКіК НАН України 2022 р.

Доктор філософії (PhD) – це освітньо-науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. Ступінь доктора філософії відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та третьому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

 • Міністерство освіти і науки України: www.mon.gov.ua;

 • ДП «Інфоресурс»: https://www.inforesurs.gov.ua/

 • ДП «Інформаційно-іміджевий центр» СОН України, що виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності (ENIC Ukraine): http://enic.in.ua/

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ.jpg

Контактна інформація

КУЛЄШОВА Лариса Георгіївна

e-mail: kuleshovalarisa47@gmail.com

e-mail: cryo.in.ua@gmail.com

Моб.: +38 (099) 036-20-55

bottom of page