top of page

Наукова школа кріоімунології

Засновник – ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович (founded by Anatolii M. HOLTSEV)

Наукова школа кріоімунології

Учитель, виховай учня,
Щоб було в кого потім вчитися!
Є.М. Вінокуров, 1961 р.

Становлення Анатолія Миколайовича Гольцева як вченого пройшло у стінах Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України у період від витоків його створення Пушкарем М.С. та до теперішніх днів, від аспіранта до академіка НАН України. Його першим науковим вчителем була Алла Олександрівна Цуцаєва – керівник відділу кріоімунології. Цуцаєва А.О. у середені 70-х років минулого сторіччя вперше започаткувала на теренах України науковий напрямок – кріобіологія гемопоетичних і стромальних стовбурових клітин). Саме в цьому відділі А.М. Гольцев виконав кандидатську і докторську дисертації. У подальшому протягом багатьох років його вчителем був видатний вчений, лікар і громадський діяч – академік НАН України Валентин Іванович Грищенко – директор ІПК і К НАН України (1983-2011 рр.).
З 1993 р. А.М. Гольцев очолює відділ кріопатофізіології та імунології (КПФ та І). Був сформульований основний науковий напрям відділу КПФ та І, а саме вивчення особливостей перебігу патофізіологічних процесів у біологічних об'єктах різного рівня організації після дії низьких температур та специфічність відповіді на них імунної системи організму. А.М. Гольцев є ініціатором і виконавцем розробок технологій кріоконсервування, довгострокового збереження та забезпечення функціональної повноцінності біооб’єктів різного походження: кісткового мозку, широкого спектру клітин і тканин фетального походження (печінки, нервової тканини, тощо), клітин плаценти, кордової крові та особливостей відповіді імунної системи організму на їх введення з метою подальшого використання в клінічній практиці. Вже на початку роботи відділу у цьому напрямку під керівництвом А.М. Гольцева було захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю «кріобіологія» аспіранткою О.Д. Луценко.
Враховуючи злободенність розвитку аутоімунних захворювань, протягомі багатьох років у відділі звертається увага питанням вивченню патофізіологічних аспектів і механізмів розвитку різних аутоімунних патологій від клітинного до молекулярного рівнів. А.М. Гольцевим започатковано новий напрямок наукових досліджень – обгрунтування можливості використання кріоконсервованих продуктів фетоплацентарного комплексу для лікування хвороб аутоімунного генезу. Саме по цій тематиці співробітниками відділу: Бабенко Н.М., Козловою Ю.О., Ямпольською К. Є., Бондаровичем М.О., Рассохою І.В. та іншими, більшість яких і по теперішній час продовжують працювати у відділі кріопатофізіології та імунології, було захищено дисертаційні роботи.

З метою підвищення ефективності лікування аутоімунних і вірусних патологій у відділі також вперше розроблені теоретичне обгрунтування і методичні підходи до ліофілізації лейкоконцентрату кордової крові людини, що може бути значним внеском у клінічну медицину, зокрема у період пандемії COVID19.
Важливим напрямком досліджень, який у відділі ведуть пров.н.с. Волкова Н.О. та ст.н.с. Юхта М.С., є використання клітинних нанотехнологій для відновлення хрящової тканини та корекції імунного статусу при лікуванні аутоімунної патології, розробка біотехнологічних методів з метою використання біополімерних гелів для ефективного кріоконсервування сперматогоніальних стовбурових клітин та тканин звитих канальців для відновлення фертильності у чоловіків при різних станах сперматогенезу. Результати цієї роботи неодноразово були високо оцінені на вітчизняних і міжнародних форумах.
Під керівництвом А.М. Гольцева його учнями проводяться дослідження на молекулярно-генетичному рівні з вивчення впливу факторів кріоконсервування, на стан клітин стовбурового компартменту із різних джерел. Теоретично обгрунтована і експериментально доведена можливість використання кріоконсервування як фактора (метода) спрямованої регуляції intrinsic state клітин різного походження. Отримано важливі результати для розробки нових підходів до діагностики і лікування злоякісних пухлин за допомогою нанотехнологій і ультранизьких температур. Підтвердженням важливості цих багатовекторних підходів до діагностики і лікування злоякісних пухлин за допомогою нанотехнологій є патенти на винахід за цієї тематикою, які посіли перше місце в 2016 р. на Всеукраїнському конкурсі "Винахід року" в номінації "медицина". У відділі вперше був запропанований науковий напрямок, який має безпосереднє відношення до архіважливої проблеми сучасності – онкології. А саме сумісно з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України були розроблені і науково обгрунтовані піході сумісного використання ультранизьких температур наночастинок ортованадатів для візуалізації і інактивації стовбурових ракових клітин.
Підготовка кваліфікованих наукових кадрів є невід'ємною частиною професійної діяльності А.М. Гольцева і його наукової школи. З 1980 по 2011р. А.М. Гольцев був вченим секретарем, а з 2011 по 2021 р. головою Спеціалізованої вченої ради ІПКіК НАН України. З 2011 р. і до теперішнього часу є координатором кафедри ЮНЕСКО з кріобiологiï при ІПКіК НАН України та керівником медико-біологічної секції Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України.
На базі ІПКіК НАН України А.М. Гольцев викладає навчальні дисципліни за спеціальністю 091 - Біологія: "Кріобіологія в системі біологічних наук", "Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин і тканин" та за спеціальністю 222 - Медицина: "Кріобіологічні та біотехнологічні підходи в сучасній медицині".
Під керівництвом А.М. Гольцева захищені 20 кандидатських дисертаційних робіт. Він був науковим консультантом 4 докторських дисертацій.
За свою плідну наукову та педагогичну діяльність Анатолія Миколайовича вшановано багатьма відзнаками: Державною премією України в галузі науки та технiки (1992 р.). Вiн є соросівським професором (1998 р). іменною стипендією Харківської обласної держадміністрації для видатних вчених ім. І.І.Мечникова в області медицини і біології (2006 р.), почесною відзнакою Української Федерації вчених (2015 р.). У 2008 р. наукова діяльність А.М.Гольцева була відзначена нагородою НАН України «За наукові досягнення». У 2016 р. А.М. Гольцева нагороджено медаллю «Почесного доктора Харьківського національного університета ім. В.Н. Каразіна», йому присуджено звання «Заслужений діяч науки і техніки України» і вручено відзнаку за активну співпрацю з науковцями НАМН України (2018 р.). У 2019 р. був нагороджений премією НАН України ім. В.П. Комісаренка в галузі патофізіології і ендокринології за серію наукових праць «Визначення патофізіологічних основ розвитку імунозалежних захворювань з метою розробки ефективних способів їх лікування». В 2020 р. йому було присвоєно почесне звання «Почесний академік «Української медичної стоматологічної академії»».
Анатолій Миколайович є членом редколегій відчизняних і закордонних журналів, очолює Харківські обласні товариства кріобіологів і кріомедиків, імунологів. Співробітники відділу є членами Всеукраїнських товариств геронтологів, онкологів, імунологів та алергологів, міжнародного товариства "Society for low temperature biology".
Учні Анатолія Миколаєвича Гольцева завдяки його професійному досвіду, підтримці, цінним порадам вченого та викладача у теперешній час виросли, сформувалися і відбулися не тільки як науковці, а і як викладачі. Так, Рассоха І.В. – доцент кафедри медичної біології Харківського національного медичного університету. Кучкова О.Ю. (Кожина) - заступник завідуючого гематологічного відділення Обласного клінічного онкологічного центра. Лебединець Д.В. - доцент Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, лікар невропатолог Центрального клінічного госпіталю Укрзалізниці, керівник інсультного центру клінічної лікарні Феофанії. Калініченко Т.О. – завідувачка лабораторії кріоконсервування гемопоетичних клітин ДУ "Інституту гематології та трансфузіології" НАМН України. Ліхіцький О.О. – спеціаліст Лабораторії для вивчення екто- та ендопротезування.
На теперешній час Анатолій Миколаєвич Гольцев, його учні і колеги докладають всіх зусиль з метою продовження плідної діяльності школи, популяризації своїх традицій та результатів.

bottom of page