top of page

Наукова школа кріоконсервування крові та кісткового мозку (Scientific School on blood and bone marrow cryopreservation)

Засновник – ПУШКАР Микола Сидорович (founded by Mykola S. PUSHKAR)

Наукова школа кріоконсервування крові та кісткового мозку (Scientific School on blood and bone marrow cryopreservation)

Наукову школу засновано у 1972 р.
Засновник наукової школи кріобіології – фундатор Інституту та перший його директор (1972–1983 рр.) член-кореспондент Національної Академії наук України та Академії медичних наук України, професор, доктор медичних наук ПУШКАР Микола Сидорович.

Інститут проблем кріогенної біології і медицини (нині Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України) був створений на базі відділу біофізики, відділу виробництва кріогенної апаратури ФТІНТ НАНУ і Проблемної лабораторії низькотемпературного консервування кісткового мозку і крові Українського інституту вдосконалення лікарів, яку очолював доктор медичних наук, професор Пушкар М.С. Під його керівництвом були розроблені методи консервування кісткового мозку, тканини щитовидної залози, лейкоконцентрату і лімфоконцентрату периферійної крові людини, а також методи лікування з використанням цих біологічних об’єктів.


The scientific school was founded in 1972.
The scientific school of cryobiology was coined by the Institute’s founder and its first director (1972–1983), corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Prof., MD Mykola S. PUSHKAR.
The Institute of Cryogenic Biology and Medicine (now the Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine) was created on the basis of the Department of Biophysics, Cryogenic Equipment Production Department of the Institute for Low Temperature Physics and Engineering of National Academy of Sciences of Ukraine and the Problem Laboratory of Bone Marrow and Blood Low-Temperature Preservation of the Ukrainian Institute for Advanced Training of Physicians, headed at that time by Prof., MD Mykola S. PUSHKAR. Under his leadership, the methods for the preservation of bone marrow, thyroid tissue, leuko- and lymphoconcentrate of human peripheral blood, as well as the treatment ones using these biological objects were developed.

bottom of page