top of page

18–20 жовтня 2022 р. відбудеться акредитація ОНП "222–Медицина"


Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" (ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Строк роботи експертної групи з 18 по 20 жовтня 2022 р.


ЕКСПЕРТНА ГРУПА:

ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович

(Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України)

Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, відомий вчений в галузі профілактичної медицини та офтальмології. Лікар-профпатолог, лікар-психофізіолог, лікар-офтальмолог. В 1996 році закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Соціальна медицина»: «Обґрунтування та розробка системи медико-соціальної профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед підлітків в умовах великого міста». В 2007 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «гігієна та професійна патологія»: «Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обґрунтування профілактики професійного раку». Завідувач лабораторії канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» (в т.ч. за сумісництвом). Наукові дослідження присвячені питанням: епідеміології та профілактики екозалежних, виробничо-зумовлених та професійних захворювань – професійного раку, інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, COVID-19), сліпоти та слабозорості; організації профпатологічної допомоги працюючих на засадах доказової медицини; медико-екологічних наслідків глобальних кліматичних змін. Автор біля 400 наукових праць. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій (к.б.н. Рубан Е.В.; к.мед.н. Ременник О.І.; к.мед.н. Штанько В.Л.; к.мед.н. Салюков А.О.; к.мед.н. Харківська С.В.; к.мед.н. Шевченко В.І., к.мед.н. Копач К.Д.). Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.554.01 (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», спеціальність: 14.02.01 – гігієна та професійна патологія) та Д 26.613.05 (НУОЗ України імені П. Л. Шупика, спеціальність: 14.01.18 – офтальмологія). Експерт агенцій ООН (ВООЗ, МОП та ін.), та Європейського Союзу. Член клініко-експертних комісій МОЗ України, комісій Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Науковий редактор та член редколегій науково-практичних видань. Лауреат премії НАН України імені Р. Є. Кавецького, лауреат премії імені С. А. Томіліна, лауреат міжнародних премій – імені Ганса Рекевега (Німеччина), «Bausch&Lomb» (США) тощо. З 01 червня по 17 вересня 2013 року – на посаді професора кафедри; з 18 вересня 2013 р. по т.ч. – на посаді завідувача кафедри (обраний Вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 11.09.2013 р.; повторно обраний - 11.11.2020 р.).


СИДОРЧУК Руслан Ігорович

(Буковинський державний медичний університет МОЗ України)

Народився 17 листопада 1970 року в м. Чернівцях. У 1993 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту. З 1993 року по 1995 рік Руслан Ігорович проходив інтернатуру за спеціальністю „Хірургія”. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Бактеріальна транслокація та резистентність організму при гострому перитоніті” – за спеціальністю 14.01.03 – „Хірургія” (науковий керівник – проф. І.Ю. Полянський). У 2003 році йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі загальної хірургії БДМУ. Упродовж 2003–2006 років проходив навчання в докторантурі. У 2006 році захистив докторську дисертацію на тему: „Комплексне лікування хворих на абдомінальний сепсис” – за спеціальністю 14.01.03 – „Хірургія” (науковий консультант – акад. АМН України, професор П.Д. Фомін). З 2006 року науковець працює на посаді професора кафедри загальної хірургії БДМУ. В 2008 році йому присвоєно вчене звання професора. Р.І. Сидорчук виконує лікувальну роботу на базі ОКУ „Лікарня швидкої медичної допомоги”, зокрема, надає хірургічну (оперативну) та лікарсько-консультативну допомогу хворим хірургічного профілю. Він є лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної категорії, неодноразово стажувався за кордоном. Дослідник розробив науковий напрям та організував наукову медичну школу з дослідження етіології, патогенезу, профілактики та лікування хворих на абдомінальний сепсис. За результатами проведених у цьому руслі досліджень отримано понад 30 патентів України, 12 грантів від міжнародних наукових організацій, опубліковано 4 монографії, більше 100 статей, понад 100 доповідей на різних наукових форумах за кордоном.БОБЕЦЬКА Олена Пилипівна

(Вінницький національний медичний

університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України)

У 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». 2012-2014 р.р. - інтернатура на базі ВОДКЛ та кафедри хірургії № 1 з курсом анестезіології та інтенсивної терапії за спеціальністю «Дитяча анестезіологія». З 2014 по 2020 р. працювала лікарем анестезіологом дитячим у КНП ВМКЛ «Центр Матері та Дитини». З 2018 року – аспірант кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. Пирогова (очна форма навчання). Запланована та виконується дисертація на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії на тему: «Роль гідроген сульфіду та вісфатину в механізмах ушкодження серцево-судинної системи за ожиріння, можливості корекції (експериментальне дослідження)».

37 переглядів0 коментарів
bottom of page