top of page

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! Відповідно до плану проведення науково-практичних конференцій та форумів на 2023 рік, затверджених вченою радою університету, від 30.08.2022 року (протокол № 10), запрошуємо Вас взяти участь у науково-методичній конференції з міжнародною участю «ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ОБМІН ДОСВІДОМ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ», яка відбудеться 2-3 лютого 2023 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України.


Для участі в конференції необхідно до 23 січня 2023 року.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду підготовки докторів філософії, зміст та особливості освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.

 2. Втілення міжнародних стандартів проведення наукових досліджень, дослідницького менеджменту, педагогічних практик в Україні.

 3. Організаційні і методичні засади діяльності аспірантури, спеціалізованих вчених рад, впровадження нормативної бази з питань підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів в Україні.

 4. Проблеми академічної доброчесності, академічної мобільності та публікаційної активності у науковому середовищі.

 5. Формування індивідуальних освітніх та наукових траєкторій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

 6. Педагогіка вищої школи та викладацька практика в системі підготовки докторів філософії, набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), мовних компетентностей.

 7. Основні проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів очима викладачів, аспірантів, здобувачів, стейкхолдерів.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.


Форма проведення заходу – дистанційна. Доповідачі матимуть змогу доповісти дистанційно на платформі Microsoft Teams.

Форми участі: усна доповідь, публікація тез, вільний слухач.

За результатами роботи конференції буде видано збірник Матеріалів конференції (електронна версія буде розміщена на сайті ТНМУ).

Для участі в конференції необхідно до 23 січня 2023 року заповнити реєстраційну форму за покликанням: https://forms.gle/MiTU9Qnjh22hTetCA та у разі публікації тез направити до оргкомітету конференції електронний варіант тез на пошту: aspirantura@tdmu.edu.ua. Назва файла – за прізвищем першого автора повністю українською або англійською мовою (приклад: Іваненко_тези або Ivanenko_tez).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 1. Приймаються тези, що не були опубліковані раніше. Термін подачі тез − до 23 січня 2023 року.

 2. Тези подаються українською або англійською мовою.

 3. Текст тез подається в електронній версії, у редакторі Word, у форматі MS Office doc, docx. Обсяг тез – до 3 сторінок. Формат файлу А 4 через 1 інтервал, кегль 14, шрифт Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм.

 4. Структура ТЕЗ:


– назва роботи (великими літерами);

– ініціали та прізвища авторів;

– повна назва установи;

– вступ;

– основна частина;

– висновки;

– література.

 1. АВТОРСЬКА ДОВІДКА: пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання учасника, його поштову адресу, контактний телефон, E-mail.

6. Оргкомітет не несе відповідальність за наукову достовірність тез.

Публікація тез у збірнику Матеріалів конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.

Для участі у конференції в якості доповідача Вам необхідно до 23 січня 2023 року на електронну адресу aspirantura@tdmu.edu.ua надіслати заявку:

Прізвище ______________________________________

Ім’я _____________________________________________

По батькові ____________________________________

Науковий ступінь _____________________________

Вчене звання __________________________________

Посада _________________________________________

Назва організації /установи _________________

Тема доповіді: _________________________________

Співавтори ______________________________________

Електронна адреса для переписки

Контактний телефон ___________________________

Регламент доповіді:

- на пленарному засіданні – до 15 хв.

- на секційному засіданні – до 10 хв.


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

Місце проведення конференції: Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України,

за адресою: Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.


Оргкомітет конференції «Підготовка докторів філософії на сучасному етапі: обмін досвідом та кращі практики»:

науковий відділ ТНМУ (організація наукових форумів), Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

тел./факс: (0352) 52-04-79

фахівець Тетяна Бісовська 38(097) 831 67 66

E-mail: vonf@tdmu.edu.ua

відділ аспірантури та докторантури ТНМУ, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

тел./факс: (0352) 52-45-54

керівник – доц. Наталія Потіха 38(098) 463 14 25

провідний фахівець Ольга Ковалик 38(096) 631 63 58

E-mail: aspirantura@tdmu.edu.uaWeb-сайт: www.tdmu.edu.ua

ПОСИЛАННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ: http://conference.tdmu.edu.ua

Запрошуємо до участі у конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії, роботодавців та інших учасників освітнього процесу.


Будемо раді Вашій участі у конференції !


З ПОВАГОЮ − ОРГКОМІТЕТ


Почніть звідси, щоб подати документи на цю конференцію. ОБЕРІТЬ ОДИН З ПРОЦЕСІВ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

37 переглядів0 коментарів
bottom of page