top of page

Зміни до порядку підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 19 травня 2023 р. № 502

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502-2023-%D0%BF#Text

(з 01.01.2024 р.)


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів


з 01.01.2024 р.


У Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, (Офіційний вісник України, 2022 р., № 11, ст. 586):

1) пункти 10-12 виключити;

2) у пункті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

“13. За наявності позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувач звертається до вченої ради закладу, в якому він виконав освітньо-наукову програму, з письмовою заявою про утворення разової ради не пізніше ніж протягом двох тижнів з дня отримання зазначеного висновку.”;

в абзаці шостому слово “академічна” виключити;

3) абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

“14. Вчена рада не пізніше ніж протягом двох місяців з дня отримання заяви здобувача утворює разову раду у складі п’яти осіб, дані про яких внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, - голови разової ради, двох рецензентів та двох офіційних опонентів, про що видається наказ закладу, крім наукових та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти/наукових установ, наукових установ системи Міноборони.”;

4) абзац третій пункту 15 викласти в такій редакції:

Офіційні опоненти не можуть працювати в одному і тому ж закладі, мати спільні публікації за останні п’ять років з головою, рецензентами та науковим керівником та включаються до складу разової ради за їх письмовою згодою.”;

36 переглядів0 коментарів
bottom of page