top of page
Відділ кріобіофізики_edited.jpg

Відділ
кріобіофізики

Завідувач: доктор біологічних наук, професор НАРДІД Олег Анатолійович

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основний науковий напрямок роботи відділу – вивчення молекулярних механізмів кріопошкодження та кріозахисту біологічних систем різного рівня організації. У відділі для вирішення цих завдань були розроблені й модифіковані до низьких температур методичні підходи, які дозволяють проводити дослідження на молекулярному рівні.  Досліджено вплив низької температури на конформаційну стабільність і біологічну активність біомакромолекул та на функціональну цілісність клітин тканин фетоплацентарного комплексу (сироватка і плазма кордової крові, фолікулярна рідина, еритроцити кордової крові). Запропонований експрес-метод первинної оцінки біологічної активності біооб’єктів.

Цікавим напрямком наукових досліджень відділу є роботи з вивчення впливу низьких температур і кріозахисних речовин на структурно-функціональні параметри ферментів іммобілізованих на фізичній підкладці, у тому числі, і в складі біосенсора.         Створена захищена патентами на винаходи технологія довгострокового низькотемпературного зберігання біосенсорів на основі ферментів.

Виконуються дослідження, спрямовані на з’ясування особливостей реакцій біологічних тканин й їхніх екстрактів на низькі температури. Було зокрема встановлено, що властивості екстрактів плаценти людини, отриманих із плаценти, що зберігалася за температури -196°С, не залежать від строку зберігання. У таких екстрактах зберігається здатність підвищувати осмотичну й кислотну стійкість еритроцитів, антиоксидантна активність та протизапальні властивості екстрактів та їх окремих фракцій у порівнянні із екстрактами із свіжоотриманої плаценти. На відміну від цього, спостерігаються відмінності властивостей екстрактів, отриманих із плаценти, що зберігалася більше 1 місяця за температури -20°С. Екстракти, отримані із плаценти, що зберігалася за температури -196°С, зберігають біологічну активність, здатність прискорювати репараційний процес при опіковому ушкодженні шкіри лабораторних тварин. Теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони дозволяють уточнити сучасну концепцію кріопошкоджень і кріозахисту біологічних структур,  практичне –  у розробці нових і модифікації існуючих способів кріоконсервування суспензій клітин і тканин та у можливості використання запропонованої експрес-оцінки їх біологічної активності.

Останнім часом співробітники відділу досліджують особливості впливу низьких температур на стан глобулярних білків у складі гідрогелів із включенням наночастинок. Основною метою роботи є з’ясування можливості використання композитних полімерних носіїв з включенням наноматеріалів для запобігання кріопошкоджень у результаті агрегації біомакромолекул при заморожуванні і низькотемпературному зберіганні глобулярних білків, виробити рекомендації для довгострокового низькотемпературного зберігання біологічно активних речовин, створити умови для їх модифікованого вивільнення.

У відділі проводяться дослідження взаємодії, цитотоксичності та біосумісності вуглецевих наноматеріалів (фулерени, нанотрубки, нанохорни, наноалмази, графен) з клітинами і клітинними органелами.

Співробітниками відділу відкрито явище оптичної та акустичної емісії на етапах кріоконсервування та визначена її роль у кріопошкодженні суспензій клітин.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 

  • Вплив низьких температур на біологічну активність окремих фракцій водно-сольових екстрактів плаценти (№ державної реєсрації 0111U001201). Термін виконання: 2011–2015 рр.

  • Вплив кріоконсервування плаценти та її водно-сольових екстрактів на антиоксидантну та протизапальну дію екстрактів (№державної реєстрації 0116U003491). Термін виконання: 2016–2020 рр.

  • Вплив низьких температур на стан глобулярних білків у складі гідрогелів із включенням наночастинок (№ державної реєстрації 0121U108631). Термін виконання: 2021–2025 рр. 

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

 

Відділ кріобіофізики був створений в 1976 р. на базі фізико-технічної лабораторії. Першим керівником та ініціатором організації відділу був д. біол. н., проф., Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки МОІСЄЄВ Віктор Олексійович, який очолював відділ протягом 25 років. Він започаткував наукову школу кріобіофізики, що зародилася у 80-х роках минулого сторіччя.

   Біля витоків кріобіофізики стояли: керівник відділу з 2000 р. д. біол. н., проф. НАРДІД Олег Анатолійович, старший науковий співробітник д. біол. н., Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки ВОРОТІЛІН Олексій Михайлович, головний науковий співробітник д. біол. н., проф. ЗІНЧЕНКО Василь Демидович, к. біол. н., ст. н. с. РОЗАНОВА Катерина Дмитрівна.

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

  • ВОРОТІЛІН Олексій Михайлович – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (1992 р.);

  • МОІСЄЄВ Віктор Олексійович – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (1992 р.).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

НАРДІД Олег Анатолійович​

e-mail: olegnard@gmail.com

e-mail: nardid.cryo@gmail.com

Роб.: +38 (057) 373-40-39
Моб.: +38 (063) 369-42-81

bottom of page